Bilans, Rachunek wyników

Statut Fundacji ustanowionej w celu poprawy opieki medycznej z woli dr n. med. Ryszarda Lauterbacha syna Eugeniusza i Antoniny, zam. w Krakowie, al. Krasińskiego 26/3, dow. osob. WK 4658878, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w PBN w Krakowie w dniu 29.07.1991r., nr rep. A I 9236/91, sporządzony przez Fundatora w Krakowie, dnia 29.07.1991r.

§ 1

 1. Fundator ustanowionej Fundacji nadaje nazwę KRAKOWSKA FUNDACJA DZIECKA NARODZONEGO.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
 3. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą, kierując się zasadami zgodnymi z podstawowymi interesami RP, na podstawie ustawy z dnia 06.04.1984. o fundacjach /t.j. Dz. U. Nr 46, poz. 203 z 1991r./ i innych obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu i uchwalonych regulaminów a także podejmowanych uchwał.
 4. Fundacja używa pieczęci o treści wskazującej jej nazwę i siedzibę.
 5. Fundacja może tworzyć filie i przedstawicielstwa.
 6. Czas Fundacji jest nieograniczony.
 7. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

§ 2

Celem Fundacji jest inspirowanie, organizowanie, finansowanie i wspomaganie działań na rzecz poprawy pogarszających się, zarówno z przyczyn ekologicznych jak i finansowych, warunków opieki medycznej nad noworodkiem , w pierwszej kolejności na terenie Krakowa i regionu.

§ 3

Oznaczone w Statucie Fundacji cele realizowane są przez :
-podnoszenie poziomu wiedzy medycznej w zakresie neonatologii przez organizowanie szkoleń, kursów i seminariów,
-pozyskiwanie sprzętu, aparatury medycznej oraz materiałów niezbędnych służących celom diagnostycznym, terapeutycznym i naukowym w Oddziałach Noworodkowych,
Wspieranie badań naukowych z zakresu neonatologii i nauk pokrewnych, mających na celu promocję działań na rzecz ochrony zdrowia wcześniaków i noworodków,
-nawiązywanie i utrzymywanie stosunków z zagranicznymi organizacjami w celu zdobywania wiadomości i wymiany doświadczeń z zakresu neonatologii,
-popieranie i finansowanie uczestnictwa w krajowych i zagranicznych szkoleniach lekarzy i studentów w celu poszerzenia wiedzy i doświadczenia w/w osób i podnoszenia poziomu opieki medycznej nad noworodkami i wcześniakami.

§ 4

Dla realizacji przedstawionych celów Fundacja gromadzi pieniądze, papiery wartościowe, i oddane jej na własność rzeczy ruchome i nieruchome oraz zarządza swym majątkiem, przeznaczając dochody na cele statutowe Fundacji.

§ 5

Kapitał założycielski Fundacji stanowi majątek Fundatora w wysokości dziesięciu milionów złotych.

§ 6

Majątek Fundacji w szczególności składał się będzie z:

 1. Kapitału założycielskiego Fundatora.
 2. Spadków, darowizn i zapisów oraz innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz instytucje.
 3. Wpływów ze zbiórek organizowanych przez Fundację, prowadzonych na podstawie stosownych zezwoleń.
 4. Odsetek bankowych i dochodów z innych lokat.
 5. Innych wpływów.

§ 7

W Fundacji zabrania się :
a/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”.
b/ przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c/ wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji
d/ zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 8

Organami Fundacji są: Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji.
Na czele Rady Fundacji stoi Przewodniczący Rady Fundacji, zaś na czele Zarządu Fundacji stoi Prezes Zarządu Fundacji.

§ 9

 1. Rada Fundacji składa się z nie więcej niż ośmiu osób, z tym że w skład Rady Fundacji wchodzi z urzędu Fundator. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach nadzorczych i kontrolnych, opiniotwórczych i doradczych Fundacji,
 2. Radę Fundacji powołuje Fundator. Kadencja Rady Fundacji trwa przez okres trzech lat.
 3. Rada Fundacji działa na podstawie niniejszego Statutu oraz programu działania Fundacji.
 4. Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy:

1/ sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością Zarządu Fundacji
2/ kontrolowanie stanu majątkowego Fundacji
3/ podejmowanie uchwał stanowiących w sprawach:

– zmiany Statutu Fundacji
– połączenia z inną Fundacją
– zawieszenie w czynnościach Zarządu Fundacji lub poszczególnych jego członków

4/ rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, udzielanie mu corocznego absolutorium,
5/ sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością Fundacji i Zarządu Fundacji

 

5. Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych. Posiedzenia zwyczajne odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Posiedzenia nadzwyczajne odbywają się w ciągu 21 dni, na żądanie:

– 1/3 członków Rady Fundacji
– Przewodniczącego Rady Fundacji
– Zarządu Fundacji
– Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
– Fundatora

6. Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków Rady. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
7. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa ani podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 10

1. Rada Fundacji na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów osób uprawnionych do głosowania powołuje ze swego grona i odwołuje Przewodniczącego Rady Fundacji.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Rady Fundacji w szczególności należy:

1/ kierowanie pracami Rady Fundacji,
2/ zwoływanie i przewodniczenie na posiedzeniach Rady Fundacji,
3/ nadzór nad prowadzeniem księgi protokołów i uchwał Rady Fundacji,
3. W czasie nieobecności Przewodniczącego Rady Fundacji lub vacatu na tym stanowisku, funkcje jego wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady Fundacji.

§ 11

Przewodniczący i członkowie Rady Fundacji za wykonywanie swych funkcji nie pobierają wynagrodzenia.

§ 12

1. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa Zarządu i dwóch vice-Prezesów, powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji na wniosek Fundatora.
2. Na okres działania Fundacji do czasu ukonstytuowania się Rady Fundacji, Zarząd Fundacji zostaje powołany przez Fundatora.
3. Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację na zewnątrz oaz sprawuje bieżący nadzór nad całą działalnością Fundacji. W szczególności do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Rady Fundacji i jej Przewodniczącego.
4. W swojej pracy Zarząd Fundacji kieruje się przepisami niniejszego Statutu i opracowanego programu działania.
5. Oświadczenie Zarządu Fundacji, składane w imieniu Fundacji, dla swej ważności, winny być składane przez dwóch członków Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeby.
7. Kadencja trwa 5 lat

§ 13

1. Prezes Zarządu Fundacji kieruje pracami Zarządu i jest przełożonym wszystkich zatrudnionych przez Fundację osób.
2. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu, lub vacatu na tym stanowisku funkcje jego sprawuje wskazany przez Fundatora vice-Prezes.

§ 14

Zarząd Fundacji za wykonanie swych funkcji nie pobiera wynagrodzenia.

§ 15

Fundacja ulega likwidacji w przypadkach wskazanych w ustawie o fundacjach, lub gdy tak zdecyduje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 16

Środki majątkowe, które pozostaną po likwidacji Fundacji, przejdą na własność Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i zostaną rozdysponowane przez Prorektora do spraw Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w porozumieniu z Fundatorem, z uwzględnieniem celów, którym Fundacja służyła.

§ 17

Prawa i obowiązki Fundatora, o jakich mowa w niniejszym statucie, po jego śmierci przejmą następcy prawni.

Skład Rady Fundacji

1. Ryszard Lauterbach Fundator
2. Marek Geyer Przewodniczący
3. Iwonna Bielska–Grabowska Członek

Skład Zarządu Fundacji

1. Dorota Pawlik Prezes
2. Monika Zielnik vice- Prezes
3. Bożena Sczaniecka vice- Prezes

SPRAWOZDANIE ZA 2022 ROK

Wprowadzenie

 

Krakowska Fundacja Dziecka Narodzonego działająca wpisana do rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 46820 – jest organizacją pożytku publicznego .

W ramach działalności statutowej zgromadzone środki otrzymane  z darowizn przeznaczała w 2022 roku na doposażenie  oddziału noworodków szpitala Uniwersyteckiego i szkolenie personelu medycznego.

 

 

Informacja dodatkowa

Fundacja zanotowała w  2022 roku zysk  w wysokości 27.372,50 zł.

Darowizny osób fizycznych i osób prawnych w 2022 roku wynosiły 207.469,99 zł. Darowizny które wpłynęły na konto Fundacji z Urzędów Skarbowych z 1% podatku na działalność statutową nieodpłatną pożytku publicznego wyniosły 22.420,61 zł. Fundacja w 2022 roku wydatkowała 202.518,10 zł z zgromadzonych funduszy w poprzednich latach i obecnym na :

 • Doposażenie oddziału neonatologii 28.024,07 zł w tym:

 22.420,61 zł z  1% podatku otrzymanego na konto Fundacji z Urzędów Skarbowych,

 • Wydatki związane szkoleniem personelu 39.793,58 zł,
 • koszty organizacji eventów(Dzień Wcześniaka) 7.605,95 zł,
 • darowizny na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego 7.178,70 zł,
 • Darowizny pieniężne celowe i darowizny rzeczowe na rzec Ukrainy-pomoc dla Szpitali dziecięcych na Ukrainie 48.922,00 zł(pieniężne)+61.231,56 zł(rzeczowe),
 • Pozostałe wydatki 208,01 zł,
 • Koszty administracyjne Fundacji 2.554,23 zł.

 

Koszty administracyjne związane Fundacją w 2022 roku wyniosły 2.554,23 zł, na które składały się:

Materiały 430,23 Materiały pozostałe
Usługi obce 1.476,00 usługa księgowa
Podatki i opłaty 58,00 opłaty bankowe
Wynagrodzenia 0 Obsługa biura Fundacji
Pozostałe 590,00 pozostałe

 

 

Środki pieniężne, którymi dysponowała Fundacja na koniec 2022 roku wynosiły
77.033,25 zł w tym : kasa=5.045,08 zł , rachunek bankowy=71.988,17 zł

Aktywa i Pasywa na 31-12-2022 =77.033,25

Dane do CIT8 za 2022:

Przychody: 229.890,60 zł , koszty: 205.518,10 zł, zysk :24.372,50 zł

Fundacja jest zwolniona z podatku dochodowego z prowadzonej działalności statutowej.

Zgodnie z uchwałą zysk za 2022 rok  zostanie przeznaczony na  Fundusz Fundacji.

RACHUNEK WYNIKÓW

Rachunek wyników