Celem Fundacji jest inspirowanie, organizowanie, finansowanie i wspomaganie działań na rzecz poprawy pogarszających się, zarówno z przyczyn ekologicznych jak i finansowych, warunków opieki medycznej nad noworodkiem, w pierwszej kolejności na terenie Krakowa i regionu.

Cele Fundacji realizowane są przez :

• podnoszenie poziomu wiedzy medycznej w zakresie neonatologii przez organizowanie szkoleń,  kursów i seminariów,
• pozyskiwanie sprzętu, aparatury medycznej oraz materiałów niezbędnych służących celom diagnostycznym, terapeutycznym i naukowym w Oddziałach Noworodkowych,
• wspieranie badań naukowych z zakresu neonatologii i nauk pokrewnych, mających na celu promocję działań na rzecz ochrony zdrowia wcześniaków i noworodków,
• nawiązywanie i utrzymywanie stosunków z zagranicznymi organizacjami w celu zdobywania wiadomości i wymiany doświadczeń z zakresu neonatologii,
• popieranie i finansowanie uczestnictwa w krajowych i zagranicznych szkoleniach lekarzy i studentów w celu poszerzenia wiedzy i doświadczenia w/w osób i podnoszenia poziomu opieki medycznej nad noworodkami i wcześniakami.