Celem Fundacji jest inspirowanie, organizowanie, finansowanie i wspomaganie działań na rzecz poprawy pogarszających się, zarówno z przyczyn ekologicznych jak i finansowych, warunków opieki medycznej nad noworodkiem, w pierwszej kolejności na terenie Krakowa i regionu.

Cele Fundacji realizowane są przez:

  • podnoszenie poziomu wiedzy medycznej w zakresie neonatologii przez organizowanie szkoleń,  kursów i seminariów,
  • pozyskiwanie sprzętu, aparatury medycznej oraz materiałów niezbędnych służących celom diagnostycznym, terapeutycznym i naukowym w Oddziałach Noworodkowych,
  • wspieranie badań naukowych z zakresu neonatologii i nauk pokrewnych, mających na celu promocję działań na rzecz ochrony zdrowia wcześniaków i noworodków,
  • nawiązywanie i utrzymywanie stosunków z zagranicznymi organizacjami w celu zdobywania wiadomości i wymiany doświadczeń z zakresu neonatologii,
  • popieranie i finansowanie uczestnictwa w krajowych i zagranicznych szkoleniach lekarzy i studentów w celu poszerzenia wiedzy i doświadczenia w/w osób i podnoszenia poziomu opieki medycznej nad noworodkami i wcześniakami.
Poznaj Nas